اگر شما کارت های برنزی ما رو در اختیار دارید ... 

دارای تخفیف 10% هستید . 

زمان مراجعه به مجموعه ارغوان برای استفاده از تخفیف همراه داشتن کارت اجباری است .

کارت برنزی

boronzi
تخفیف 10%