اگر شما کارت های طلایی ما رو در اختیار دارید ... 

دارای تخفیف 30% هستید . 

زمان مراجعه به مجموعه ارغوان برای استفاده از تخفیف همراه داشتن کارت اجباری است .

کارت طلایی

talai
تخفیف 30%