اگر شما کارت های نقره ای ما رو در اختیار دارید ... 

دارای تخفیف 20% هستید . 

زمان مراجعه به مجموعه ارغوان برای استفاده از تخفیف همراه داشتن کارت اجباری است .

 

 

کارت نقره ای

noghrei
تخفیف 20%