اگر شما کارت های VIP ما رو در اختیار دارید ... 

دارای تخفیف 1 میلیون تومانی هستید 

زمان مراجعه به مجموعه ارغوان برای استفاده از تخفیف همراه داشتن کارت اجباری است .

 

کارت VIP

vip
اعتبار 10/000/000 ریال